Gå til forside

Information
 - Info om Produkter
 - Se priser
 - Info om Sikkerhed
 - Support
 - Brugerfunktioner
 - FAQ - Få svar på de mest spurgte spørgsmål
 - Driftstatus

Bestil
 - Bestil Domænenavn
 - Bestil Web Hotel
 - Bestil E-Mail

Du kan betale med Dankort VISA kort Euro/Master kort

Send e-mail til Pi-WebKontakt

Almindelige betingelser
Følgende almindelige betingelser er gældende mellem Pi-Web og kunder, der benytter Pi-Web’s service.

Registrering
Registrering foregår on-line. Kunden er forpligtet til at opgive korrekt navn, adresse, telefonnummer samt gyldig e-mail adresse hvor kunden kan kontaktes.
Kunden er forpligtet til altid at underrette Pi-Web om ændringer i den ved bestillingen oplyste e-mail adresse samt personlige data.

PERSONDATA:
Når du afgiver en ordre hos os, skal du oplyse dit navn, adresse, mail og telefonnummer. Vi skal bruge disse oplysninger for at kunne fakturere din bestilling.
Alle oplysninger, som vi registrerer for at kunne behandle din bestilling, behandles fortroligt og i henhold til persondataloven. Af hensyn til vores bogføring, skal vi gemme disse
oplysninger i 5 år. Oplysningerne vil ikke blive solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til tredjemand.
(Dog ved registrering af domænenavn kræves det at persondata vidergives til domæne myndigheden for at domænet kan registreres til dig).

For at beskytte dine kortoplysninger vil du ved indtastningen af kortoplysninger blive ført over til en betalingsside leveret af Epay A/S - der er certificeret til at håndtere betalingsdata - og Epay A/S
sørger for, at alle oplysninger behandles krypteret, så hverken vi eller andre kan få adgang til dine kortoplysninger.


Betingelser for køb af domænenavn
Ved .dk domæner skal Hostmasters regler skal overholdes.
Ved andre domæner skal reglerne og betingelserne fra ICANN og appendix A overholdes.

Er det søgte domænenavn optaget, kan der igen ansøges uden beregning såfremt man har forsikring.

Domænet registreres som standard til Pi-Webs name-servere.
Ønskes domænet registreret til anden name-server opkræves gebyr for ændring af name-service.

Køber har efter registrering ret til at flytte domænet til anden name-server eller udbyder.
Flytning vil normalt blive udført af udbyderen der flyttes til.
Ønskes Pi-Webs hjælp opkræves gebyr for ændring af name-service.

Domænet registreres i købers navn.
Ansøgningens e-mail adresse registreres for .dk domæner på formen:
domænenavn@domænenavn.dk
Vi anbefaler at køber opretter adressen så køber kan kontaktes via e-mail.

Årsafgift for .dk domæner opkræves af dk-hostmaster og en sag mellem dk-hostmaster og kunden.
Årsafgift for andre domæner opkræves pågældende registrerings myndighed og er en sag mellem denne og kunden.

For .com / .org / .net  med flere er det muligt at aftale at afgiften betales gennem Pi-Web.
Se prislisten for mere info.

Det er altid kundens ansvar at sikre at et domænenavnet ikke er udløbet, er betaling for domænet ikke registreret vil
domænenavnet først blive lukket med mulighed for genåbning efter reaktion fra kunden. Efter normalt 30 dage hvor domænet
er ude af drift vil domænenavnet blive betragtet som opsagt hvorefter det frigives og kan dermed evt. blive overtaget af 3. part.


Det er ikke muligt at have et domænenavn anonymt.
Navn, adresse og telefonnummer på alle der har fået registreret brugsrettigheden til et domæne kan
findes on-line i "Whois" databaser. Dette skyldes at det altid skal være muligt for enhver at finde
den person der har registreret et domænenavn og dermed har rettigheden til at bruge det.
For privat personer er det dog muligt at få skjult sine oplysninger fra online opslag.
Det sker ved at skrive en e-mail til info@dk-hostmaster.dk


Dansk lovgivning

Pi-Web’s kunder er underlagt dansk lovgivning.
Overtrædelse af dansk straffelovgivning vil medføre øjeblikkelig politianmeldelse, og stop af Pi-Web's ydelser til kunden.


Specielle betingelser for services der kræver betaling
Aftalen er først indgået, og kan er ikke bindende for kunden før første ydelse er betalt.
Ved betalingen bekræfter man sin tilslutning til vores betingelser og at vi straks påbegynder tilpasning af tjenesteydelsen. 


Generelle betingelser

Man må ikke være til gene for systemets drift.

Er man til gene for systemet vil man blive gjort opmærksom derpå.
Er man efter denne advarsel stadig til gene vil det blive betragtet som mislighold af betingelserne.

Pi-Web forbeholder sig ret til at fjerne sider med anstødeligt materiale.
F.eks.: racistisk, pornografisk eller erotisk materiale.

Vi kan dog tillade pornografisk eller erotisk materiale samt download sites såfremt kunden acceptere at betale trafik afgift.

Web Hoteller vil blive hostet på servere placeret i danmark.

I årsafgifter for e-mail, Web Alias og Web Hotel er indregnet en rabat baseret på servicen opretholdes i minimum 1 år.
Ønskes afregnet pr. måned er afgiften pr. påbegyndt måned 50% af årsafgiften.

Der ydes i intet tilfælde nogen form for refusion af betalt afgift, oprettelse eller gebyr.

Køb af Web Hotel og e-mail betragtes som en tjenesteydelse der fremstilles og tilpasses 
efter forbrugerens individuelle behov og er omfattet af "Lov om visse forbrugeraftaler"
 (Se lov hos forbrugerstyrelsen). Ved at acceptere vore betingelser giver man samtykke 
til at vi straks påbegynder tilpasning af tjenesteydelsen. 

Pi-Web er imod at Internettet benyttes til SPAM. Dette gælder såvel e-mail SPAM som Usenet (Nyhedsgruppe) SPAM.
Pi-Web betragter SPAM som en aktivitet der tager sigte på at påføre andre gene.
Læs mere om hvad SPAM er på DK-CERT og Abuse.net
For at begrænse antallet af SPAM e-mail til vore brugere benytter vi SPAM filter fra bl.a. ORDB og SpamCop.
Kunden kan kræve SPAM filtere fjernet fra sin konto ved at e-maile os.

For at beskytte mod virus scannes alt post for eksekverbare filer der kan indeholde virus.
Registreres post med med risiko for virus vil posten IKKE blive returneret til afsender da virus e-mail typisk 
benytter falsk afsender adresse, returnering ville derfor betyde at vi ville sende virusen til en uskyldig 3. part.

Ved at acceptere vore betingelser beder man samtidig om at få tilsendt informations e-mail fra Pi-Web.
(Omfang: Under 10 e-mail pr. år).

Pi-Web kan til enhver tid ændre de gældende almindelige betingelser og det er kundes ansvar  jævnligt at vende tilbage
til denne side og dermed opfriske sin viden om vore betingelser

Brug af programmer
ASP/Php/Perl primært til generering af let dynamisk html, opsamling af bruger data og ligenende.
Brugeren forpligter sig til at optimere programmer så de belaster systemet så lidt så muligt.
Evt. instruktioner til optimering fra Pi-Web skal efterkommes.

Exekver arbejdstid fra start til slut bør ligge på max. 2 sek. under normal drift på normal arbejdsstation.

Enkelte svar mails (ordrebekræftelse og lignende) sendt fra website er tilladt.


Særlige krævende sites

Særlig CPU/båndbredde krævende services er ikke inkl. i vores priser og kræver pga. sandsynlig ekstra belastning af servere "licens" for brugen.
Krævende sites kan f.eks. være: Chatrooms, Mailinglister, Spider/web-robot, Adult-site, FTP-site/download site, Banner netværk, aktive forums, 
egne reklamebanners der tilbyde til større brug på andre hjemmesider, Brug af programmer/scripts der har længre/ved -varende kørselstid.
Sådanne sites kan medføre at Pi-Web vil kræve afregning efter forbrug såfremt der fortsat ønskes hosting.


Opsigelse:
Ønskes en service opsagt skal dette varsles senest den 14. i måneden før udløb.
Dvs. udløber en service i Juli skal den senest opsiges 14. Juni.

Pi-Web vil såfremt det er muligt via e-mail, varsle kunden om sidste chance for opsigelse så kunden kan nå at varsle opsigelsen i tide.
(Dette sker til den registrerede kontakt e-mail adresse som kan vedligeholdes via http://c.pi.dk)

Opsiges services ikke binder kunden sig til at betale for en ny periode. Ved for sen betaling kan Pi-Web lukke servicen indtil betaling er sket.
Vi vil dog normalt ikke lukke en service medmindre kunden specifikt beder om det.
Evt. rykker kan pålægges rykker gebyr kr. 100,00.


Force majeure

Pi-Web er fritaget for såvel direkte som indirekte ansvar som følge af manglende opfyldelse af Pi-Web's forpligtelser.

Som grunde til fritagelse for ansvar anses blandt andet generelle konflikter på arbejdsmarkedet, lynnedslag, ildebrand, krig, myndighedsbestemmelser, fejl eller manglende kapacitet i interne/eksterne forbindelser, mangel på transport, almindelig vareknaphed eller restriktioner for energi og anden tilsvarende omstændighed.

Ansvarsbegrænsning
Pi-Web udøver ingen kontrol med de informationer, der optræder på Internettet, og Pi-Web kan således på ingen måde holdes ansvarlig for direkte som indirekte fejl af nogen art, herunder økonomiske tab som følge af brugen af informationer fra Internettet, ligesom Pi-Web heller ikke er ansvarlig for tab opstået som følge af manglende adgang til informationer eller tjenester på Internettet.

Pi-Web er ikke ansvarlig for data liggende på kundens hjemmeside.

Såfremt det måtte følge af ufravigelige regler i gældende dansk ret, at der opstår krav på erstatning fra kunden mod Pi-Web, omfatter erstatningsbeløbet ikke indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab, herunder tab af data, skade på andre ting og erstatningskrav fra tredjemand. Pi-Web er ikke ansvarlig for tab opstået som led i kundens udøvelse af næringsvirksomhed, eller tab opstået som følger af manglende forlængelse af services hos Pi-Web. Fejl og mangler af enhver art ved Pi-Web’s ydelse alene blive godtgjort ved forholdsmæssigt afslag i de løbende års afgifter. Pi-Web’s ansvar er således begrænset til den forudbetalte årsafgift, uanset følgen af de skader der er indtrådt.

Misligholdelse
Såfremt Pi-Web bliver vidende om, at kunden overtræder bestemmelser i nærværende almindelige bestemmelser eller i øvrigt via Internettet udøver aktiviteter, der er strafbare efter dansk retspraksis, eller som tager sigte på at påføre andre gene, kan Pi-Web med øjeblikkelig varsel stoppe og lukke Pi-Web's ydelser til kunden. I tvivls tilfælde forbeholder Pi-Web retten til suverent at vurdere og afgøre om der er tale om en overtrædelse.

 

Specielle betingelser for Gratis person-domæne med HTML-hotel
Gratis person-domæner gives KUN til personer med relation til Danmark.
Gratis person-domæner må kun benyttes af privat personer.
Gratis person-domæner må IKKE benyttes kommercielt.

Med kommercielt forstås:
Salg af tjenesteydelser eller varer anskaffet med videresalg for øje.

Ved oprettelse af gratis person-domæne accepteres at vi indsætter en bannerreklame på din startside. Med startside forstås den mest besøgte side.
Banneret indsættes automatisk af Pi-Web og placeres øverst eller nederst.
Besøgende på din side skal have mulighed og tid til at se bannerreklamen det er derfor ikke tilladt at benytte meta-refresh eller lignende.
Man forpligter sig også til ikke at have andre bannere på sin startside.
Det er dog tilladt at placere andre bannere på sine undersider.

Det er ikke tilladt at benytte person-domænet som indgangsside til kommercielle sider.

Misbrug af meta, keywords/søgeord eller java script vil blive betragtet som mislighold af vores betingelser.

Det er kun tilladt at oprette flere person-domæner med webmasters skriftlige tilladelse.
Domænerne skal i øvrigt have forskelligt formål. Dvs. dine domæner må ikke have forbindelse til hinanden.
Du må dog gerne "reklamere" for domæne nr. 2 på domæne nr. 1. - og omvendt.
Husk at give en god begrundelse for at netop du skal have ekstra domæner!

Det er ikke tilladt at oprette person-domænenavne, der kan forveksles med tekniske eller administrative funktioner på person-domænet.

Kan vi ikke på et hvilket som helst tidspunkt sende e-mail eller returneres e-mail sendt til den aktive adresse nedlægges persondomænet straks.

Der må kun forefindes HTML kode på et gratis person-domæne. Alt andet vil blive fjernet uden advarsel.
Har man ejerens tilladelse er det dog tilladt at inkludere billeder der fysisk ligger på andre servere.

Et gratis person-domæne, der ikke overholder vores betingelser, kan blive  lukket uden varsel.
Person domæner må ikke have erotisk/pornografisk indhold der må heller ikke reklameres for erotiske/pornografiske sites.
Person domæner må ikke indeholde eller linke til Warez, cracking, hacking eller Mp3.

Alle htm/html sider der indeholder bogstav kombinationen "sex", "mp3", "crack" eller "warez" vil automatisk blive fjernet uden advarsel.